үйл нь хөдлөх
хийхгүй байж болох хэргийг заавал хийнэ гэж байгаад зовлон амсах