үйл тамаа цайх үйлээ үзэх
ихэд зовлон эдлэх, амсах