үйлийн үр
үйлдсэн муу явдлын уршиг нөлөө, үр боловсрол