үзэсгэлэн төгөлдөр
өөлөхийн аргагүй гоо сайхан үзэмжтэй