гоо үзэсгэлэн ~ үзэсгэлэн гоо
юмны гадаад үзэмжит байдал