ад үзэгдэх
бусдад шоовдорлогдох, ад шоо болох, тээршээгдэх