үзэгдэх байдал
юмны мөн чанарыг шууд тусган хүлээн авч байгаа өрөөсгөл илрэл