хулсан үзэг
хулсаар үйлдсэн бөгөөд бэхэнд дүрж бичих үзэг