цасанд үзүүрхэх
аюулаас үл айн хэрэг явдлыг зоригтой туулан гарах