үе мултрах
хүний насны зөрөө нь арван хоёроос хэтрэх