үе удам
тодорхой цаг хугацаанд амьдарч байсан амьдарч буй