үе холдох
ураг төрөл улирч холдох, холын садан болох