үе залгамжлах
өвгөд хөгшдийг үр хүүхэд нь залгамжлах