үгээгүй болох
ядуу хоосон болох, ядуу хүний тоонд орох