үгүй болгох
а. Байхгүй болгох; б. [шилжсэн] Алах, устгах