үг хэлэх
а. Ярих; б. Хурал цуглаан дээр тусгайлан бэлдсэн зүйлээ ярих