үг хавчуулах
а. Бусдыг ярилцаж байхад хооронд нь орж ярих; б. Ярианы далимд өөр үг дуулгах