үг өгөх
а. Амлах, ам тангараг өгөх; б. Дохио болгож сануулах