үг дагуулах
хүний хэлснийг дагуулан ярих, аялдан дагаж зөвшөөрөх