үг гээдэггүй
а. Хэлсэн ярьсан болгонд хариу өгдөг; б. Хэлсэн ярьсан бүхнийг өлгөн авч өөлдөг