үг авах
а. Үг алдуулах, ам хэлүүлж авах; б. Хүний үгэнд орох, хэлсэн сургасныг ойшоох