үг зүйн найруулга зүй
/ хэл шинжлэл /
үгийн аймаг тэдгээрийн үг зүйн хувиллуудын найруулгын үүргийг судалдаг найруулга зүйн дэд салбар