Ү

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин гурав дахь үсэг.