ҮВЭХ

Арьс боловсруулах явцад үс өөрөө зулгарч унах.