УУРСАХ II

Уур болох, уурших; ус уурсах (ус уур болох).

Ижил үг:

УУРСАХ I