УУГААЛ

Ууж байсан буюу уусаар ирсэн: уугаал ус (ууж ундалсаар ирсэн ус).

уугаал ус ууж ундалсаар ирсэн ус