УУГ :

ууг ааг (хол буй мал амьтанд хашхирч чимээ өгөх).