УТУУР

Утах хэрэгсэл: арьсны утуур (арьс утах хэрэгсэл).