УТСАНЦАР

Утас маягийн, утас шиг: утсанцар шүүлтүүр (ширхэгт, сиймхий шүүлтүүр).

утсанцар шүүлтүүр ширхэгт, сиймхий шүүлтүүр