УТААШИХ

1. Утаатай болох шинж орох;


2. Утаа орох, утаа шингэх.