УСТӨРӨГЧ

Амт үнэргүй, маш хөнгөн хийн махбод, хүчилтөрөгчтэй нийлбэл ус болно: устөрөгчийн илтгэгч (уусмал дэлгэрэнгүй...

устөрөгчийн илтгэгч уусмал дахь устөрөгчийн ионы өтгөрлийн хэмжээг илэрхийлсэн үзүүлэлт
устөрөгчийн холбоо устөрөгчийн оролцоотойгоор хоёр атомын хооронд үүсэх нэгэн төрлийн химийн холбоо