УСТӨРӨГЧГҮЙЖҮҮЛЭХ

Химийн ямар нэгэн бодисын найрлага дахь устөрөгчийг ангижруулах урвал.