социалист уралдаан
хөдөлмөрийн бүтээмж, нийгэм журмын аж ахуйг өрнүүлэх, эв хамт ёсыг тогтооход хүргэх хөдөлмөрийн тэргүүний арга