уралдаан тэмцээн
авьяас чадвар, хүч чадлаа сорих сорилго