УРАЛГУУ

1. Зөөлөн, аятай: уралгуу нум (аятай сайн нум);


2. Морины жолоо дагуу зөөлөн эвлэг байдал: уралгуу морь (ам зөөлөнтэй морь).

уралгуу нум аятай сайн нум
уралгуу морь ам зөөлөнтэй морь