урай хийх
бусдыг урайлан дуудахад зориулсан үг хашхиран хэлэх