урагшлах хөдөлгөөн
а. Урагшаа хөдлөх хөдөлгөөн; б. Урагш ахиж дэвшихийг хүсэмжилсэн нийгмийн хөдөлгөөн