ураг садан
а. Цусан төрлийн холбоо бүхий хамаатан хүмүүс; б. Худ ургийн холбоо