ураг бололцох ~ ураг барилдах
эр эмийг холбож, худ худгуй болох