үхрийн баастай
а. Үхрийн баас болсон; б. Үхрийн баас хийсэн