УЛААЧЛУУЛАХ

Улаа нэхүүлэх, улаачийн алба хаалгах.