УЙЛАА

Уйламтгай, байнга уйлдаг: уйлаа хүүхэд (байнга уйлдаг хүүхэд).