ТЭЭРЭМЧ

Тээрэмчин: тээрэмч хүн (тээрэм ажиллуулдаг хүн).