ТЭЭРЭМЧИН

Тээрэмч, тээрэм ажиллуулагч: тээрэмчин залуу (тээрэм ажиллуулдаг залуу), тээрэмчний дэлгэрэнгүй... (тээрэм ажиллуулдаг хүний унадаг, эдэлдэг морь).