ТЭЭХЭЛЗҮҮЛЭХ

Тээхэлзэх занг нь хөдөлгөх: чээжээ тээхэлзүүлэх (чээжээ ханхалзуулах).