ТЭЭХЭЛЗЭХ

Чээжээ хөдөлгөн ханхалзах, биеэ гайхуулах, бардамнах - Түмний түрүүнд сагсганаж хэнийг ч бүү басамжил, хүний дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., тээхэлзэн зогсох (чээжээ хөдөлгөн ханхалзан зогсох), ташаа тулан тээхэлзэх (ташаа тулан бардамнах, онгирох), таахалзах тээхэлзэх [хоршоо] (ханхалзах, онгирох, биеэ гайхуулах).

тээхэлзэн зогсох чээжээ хөдөлгөн ханхалзан зогсох
ташаа тулан тээхэлзэх ташаа тулан бардамнах, онгирох
таахалзах тээхэлзэх ханхалзах, онгирох, биеэ гайхуулах