толгой төгөлдөр
/ хуучирсан /
эхний үсэг, толгой үсэг