ТӨГӨЛ

Голдуу хус, нарс, улиас зэрэг навчит модоос бүрдэх, үндсэн ойгоос тасарч ургасан бага шиг ой: нарсан дэлгэрэнгүй... (үндсэн ойгоос тасарч нарс голлон ургасан бага шиг ой), улиасан төгөл (үндсэн ойгоос тасарч улиас голлон ургасан бага шиг ой) - Хүүхдүүд шилбүүрээ гув шув хийлгэн, үхэр малаа улиасан төгөл рүү хөөж оруулаад өөрсдөө баг моносны ёроолд хоргодов. Б.Нямаа. Арандалынхан.

нарсан төгөл үндсэн ойгоос тасарч нарс голлон ургасан бага шиг ой
улиасан төгөл үндсэн ойгоос тасарч улиас голлон ургасан бага шиг ой