ТОМБОГО :

томбого томбого хийх (томбогор юм үргэлжлэн хөдлөх).