ТОМБОГОРДОХ

Зохистой хэмээс илүү томбогор байх, хэтэрхий томбогор учир тохиромжгүйдэх.